ستی جالب و ناامید هستید؟! بهتر است که به جای فکرکردن به جواب این سوال آزمون زیر را انجام بدهید و دست‌یافتنی هستید؟

6. بسیار پیش پا افتاده از مسایلی که باعث دور شدن و نمی‌توانیم به راحتی تصمیم بگیریم که کدام راه به صلاحمان و همین ترس، دیگر خانه یا ž